1928'DEN GÜNÜMÜZE TÜRK İDARE DERGİSİ

     İçişleri Bakanlığı yayın hizmetlerinin başlangıç yılı 1928 olarak kabul edilmektedir. Zira tespit edilebilen en eski yayınlar o yıla aittir. Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün başlattığı çağdaşlaşma hareketleri tüm yurtta coşkuyla karşılanmış, bu değişim ve yeniliklerin etkisi her kuruluşta olduğu gibi İçişleri Bakanlığı’nda da görülmüştür. Hizmetlerin daha çabuk, etkin ve verimli üretilebilmesi için ihtiyaçlar belirlenirken personelin bilgi ve kültürünün artırılması, çalışma alanlarıyla ilgili gelişmelerden haberdar edilmesi ve özellikle merkez ile taşra arasında bir bağ oluşturulmasının gerekliliği de ortaya çıkmıştır.
     İşte bu nedenlerle ilk kez 1928 yılının Nisan ayında “Dahiliye Vekaleti’nin Aylık Mecmuası” olarak “İdare” adı altında eski harflerle yayın hayatına başlamış olan Türk İdare Dergisi, İçişleri Bakanlığı’nın en önemli yayın faaliyeti olarak, yayın hayatı boyunca kısa sayılabilecek sürelerle iki kez kesintiye uğramakla birlikte günümüze ulaşmıştır.
     İlk altı sayısı Osmanlıca basılan dergi, yeni alfabenin benimsenmesi ile yeni harflerle basılmaya başlamış ve Türk kamu yönetiminde önemli bir misyon üstlenmiştir. Türk İdare Dergisinin böylesine uzun soluklu olması, yalnızca mesleki anlamda bir başarı öyküsünden öte, Türk kamu yönetiminde önemli bir boşluğu doldurması ve tarihsel sürece yaptığı canlı tanıklığı nedeniyledir. Bu nedenle yıllar boyunca dergide yayımlanan yazılar, katkıda bulunan yazarlar, çeşitli başlıklar altında düzenlenen bölümler, önemli konularda çıkartılan ekleri ve özel sayıları çeşitli incelemelere konu olmuştur. 
     Bakanlık personelinin hizmetlerini daha iyi yürütebilmesi için bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi, genel ve mesleki birikiminin artırılması, yönetime ilişkin iç ve dış gelişmelerden haberdar edilmesi gibi önemli işlevler üstlenen dergi, Bakanlık personelinin yanı sıra kamu yöneticileri, akademisyenler, kamu yönetimi ve kamu hukuku alanında öğrenim gören öğrenciler ve toplumun her kesiminden araştırmacılar için de önemli bir kaynak olmuştur.

DERGİ YAYIN HAYATININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Dergi, 1928 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yaşanan bu uzun süreci özetleyecek olursak:
     a)1928-1942 Dönemi: Nisan 1928’de “İdare” adıyla aylık olarak yayımlanmaya başlanan Derginin ilk altı sayısı Osmanlıca olarak basılmıştır. İlk sayısının başında yer alan Mukaddime’de Derginin yayın amacı ve içeriği hakkında bilgi verilmiş, hedefler ortaya konulmuştur. Yedinci sayısından itibaren yeni yazıyla çıkarılan Dergi, 1942 ye kadar 169 sayı olarak yayımlanmıştır. Gerçekte 170 sayı yayımlanmış olmasına karşın 1942 yılının Şubat ayında çıkan Dergiye sayı verilmemiştir. Bu yıllarda çıkarılan bazı sayıların ayrı ayrı hazırlanıp birleştirilerek tek kapak altında basıldığı görülmektedir. (67, 68 ve 69 uncu sayılar; 161, 162, 163 ve 164 üncü sayılar)15 yıl kadar süren bu dönem, Mayıs 1942’ye ait 169 uncu sayı ile sona ermekte ve Derginin yayın hayatındaki ilk önemli kesinti başlamaktadır.
     b)1944-1975 Dönemi: 1944 yılının Eylül-Ekim aylarına ait 170 inci sayı ile Dergi yeniden çıkarılmaya başlanmıştır. Bu dönemde Derginin içeri-ğinde yapılan değişikliklerin yanı sıra adı değiştirilmiş ve iki ayda bir basıl-mıştır. 170 inci sayıdan itibaren “İdare Dergisi” adını almış, 1975 yılı sonu itibariyle 355 inci sayıya ulaşmıştır. Bu dönemde toplam 186 sayı yayımlanan Derginin bazı sayıları bir-leştirilerek basılmıştır.1963 yılına ait 281 inci sayısından başlayarak adı tekrar değiştirilmiş ve bugüne kadar Türk İdare Dergisi adıyla yayımlanmasına devam edilmiştir.
     c)1976-1979 Dönemi: Derginin yayın hayatında önemli aksamaların olduğu dönemdir. Dört yıllık süre içerisinde yalnızca beş sayı yayımlanabilmiş ve yayın hayatındaki ikinci büyük kesinti 1979 yılı Şubat ayında çıkarılan 360 ıncı sayıdan sonra başlamış, 1982 yılı sonlarına kadar devam etmiştir.
    d)1982'den Sonraki Dönem: Yayımına yaklaşık üç yıl ara verildikten sonra, 1982 Aralık ayına ait 361 inci sayıyla yeniden çıkarılmaya başlansa da bazı aksaklıklar devam etmiş, ancak 1984 yılında çıkarılan 363 üncü sayısından başlanarak sıklık süresi üç ayda bir olarak belirlenmiştir. 1985 yılından itibaren de yılda 4 sayı Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere düzenli aralıklarla yayımına devam edilmiş ve kesintiye uğratılmadan bugüne kadar sürdürülmüştür.
     e)2009 Hakemli Dergi Dönemi: Türk İdare Dergisi, seksen yılı aşan yayın hayatı sürecinde Türk kamu yönetimine yaptığı hizmetleri bundan sonra daha üst düzeyde yürütme gayesiyle, 12 Şubat 2009 tarihli Müsteşarlık Makamının olurlarıyla ulusal hakemli akademik mesleki bir yayın haline getirilmiştir. Dergi, yeni yayın ilkesi gereğince 2009 yılının Haziran sayısından itibaren sadece bilimsel ve akademik düzeyde araştırma ve incelemeleri konu eden makaleleri yayımlamaktadır. 

DERGİYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

a)Dergide Yer Alan Yazı ve Yazarlara Ait Değerlendirme Çalışmaları (Fihristler)
    Bu konuda yapılan ilk değerlendirme, Prof. Dr. Tayfur ÖZŞEN tarafından hazırlanan ve 1988 yılında basımı gerçekleştirilen “Türk İdare Dergisi 1928-1988” adlı kitapta yapılmıştır. 1987 yılından itibaren Derginin Aralık sayısı olan 377 nci sayıyla başka bir fihrist çalışması daha başlatılmış; her yılın dört sayısında çıkan tüm yazı ve yazarlarına ait bilgilerin o yılın Aralık sayısında basılan “Türk İdare Dergisi Sayılarında Yayımlanan Yazılara İlişkin Fihrist” bölümünde yer alması sağlanmıştır. Bu uygulamaya halen devam edilmektedir. Fihrist çalışmalarının okuyucuya ve araştırmacılara kolaylık sağlayan kılavuz hitaplar olarak önemi bilindiğinden, Yayın ve Dokümantasyon Dairesince hazırlanan “Türk İdare Dergisi 1987-2002” adlı kitap, 2003 yılında derginin 75. yılına armağan olarak basılmıştır.
   
b)Ekler
     Dergiye zaman zaman ekler de yayımlanmış bulunmaktadır. Bunlar bazen bir yazar ya da bir konuya ait iken bazen de bir araya getirildiğinde bağımsız bir kitap oluşturan önemli konulara ait eklerdir.
Yayın sırasına göre bugüne kadar yayımlanmış ekler şunlardır:
1) Hukuku İdare-Berthelmy, Çeviren M. Atıf (Sayı: 35, 37-51, 56-77, 79, 81),
2) Kıdem Tablosu (Sayı 43), 
3) İdare Taksimatı (Sayı 44),
4) İskan Tarihçesi (Sayı 47),
5) Hukuku İdare-Gaston Jeze , Çeviren Süheyp Nizami (Sayı 58,60,61),
6) Alman Hükümeti Vekaletlerinin İş Talimatnamesi, Macit Burhan (Sayı 92),
7) Mukaveleler Hususunda Devlet Şurasının Selahiyeti - Jacques Sudre, Çeviren Hüsnü Berker (Sayı 120,133 ve 143),
8) İngiltere’de Pasif Korunma İşleri- TC Dahiliye Vekaleti Seferberlik Müdürlüğü Neşriyatından, Çeviri (Sayı 159),
9) İdare Taksimatı ( Şubat 1942),
10) Kişi Hallerine İlişkin Uluslararası Uygulama Rehberi Federal Almanya Nüfus Kılavuzu, Çeviren Ahmet Özer (Sayı 376),
11) C.I.E.C. Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Kuruluşu, Görevleri ve Yapılan Uluslararası Sözleşmelerin Açıklamaları - Çeviren Ahmet Özer (Sayı 379),
12) İl Envanterleri - Ali Pıtırlı (Sayı 398),
13) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı - Ali Pıtırlı (Sayı 405),
14) İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik ve Yönerge - (Sayı 407),
15) İşkencenin Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi - Ali Pıtırlı (Sayı 409).

c)Özel Sayılar
     Türk İdare Dergisi yayımından bugüne kadar yedi kez özel sayı olarak yayımlanmıştır.
Birinci özel sayı, Cumhuriyetin 10 uncu yıldönümü nedeniyle hazırlanan 67 nci sayıdır. Bakanlık çalışmalarının bu 10 yıl açısından değerlendirildiği Dergi 303 sayfadan oluşmuştur.
İkinci özel sayı, Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü nedeniyle yayımlanan 127 nci sayı olup 15 yılda Bakanlıkça gerçekleştirilen çalışmalarla gelecekte yapılması planlanan çalışmalara yer verilmiştir.
Üçüncü özel sayı, Cumhuriyetin 50 nci yılına ilişkindir. 344 üncü sayı olarak yayımlanmış olup, 50 yılda İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarını değerlendiren 11 makale ve 1 İdari Coğrafya incelemesini içermektedir.
Dördüncü özel sayı, Cumhuriyetin 60 ıncı yıldönümü nedeniyle başta Merkez Valileri ve çok sayıda Bakanlık personelinin katkılarıyla hazırlanan 362 nci sayıdır. İçerik olarak diğer özel sayılardan farklıdır. “Atatürk ve İdare” adını taşıyan ve bütünüyle bir kitap olarak hazırlanan bu sayı, Atatürk ve mülki idare amirleri arasındaki bağı ortaya koymaya çalışan özel bir eser niteliğini taşımaktadır.
Beşinci özel sayı, ilk dört özel sayıdan farklı bir nedenle yayımlanmıştır. Türk İdare Dergisi’nin 60 ncı yayın yılını doldurması nedeniyle, 378 inci sayı bu niteliğine uygun olarak özel bir sayı şeklinde hazırlanmış ve 700 sayfa olarak yayımı gerçekleştirilmiştir. 31 yazarın değişik konularda katkıda bu-lunduğu Dergide Bakanlık personeli, mülki idare amirleri, diğer kamu kuruluşları yöneticileri ile öğretim görevlileri yazılarıyla bir araya getirilmiş bulunmaktadırlar.
Altıncı özel sayı, Cumhuriyetin 70 inci yıldönümü nedeniyle çıkarılmıştır. Aralık 1993’e ait 401 inci sayı 713 sayfa olarak basılmıştır. Atatürk ve Ata-türkçülük ile ilgili yazılar, Türk kamu yönetiminin 70 yılının değerlendirildiği yazılar, İçişleri Bakanlığı’nın 70 yıllık merkez ve taşra teşkilatındaki geliş-melere ait yazılar ile mülki idare amirliği mesleğinin geleceğinin tartışıldığı yazılar yer almıştır.
Yedinci özel sayı, Cumhuriyetin 75 inci yıldönümüne ait olan sayıdır. Ara-lık 1998 e ait 421 inci sayı 630 sayfadır. Bakanlığın, mülki idare amirlerinin ve genelde kamu yönetimi ile kurumlarının daha çok 70 yıllık geçmişlerinin değerlendirildiği altıncı özel sayıdan sadece beş yıl sonra yayımlanan bu sayıda; geçmişin değerlendirilmesi yapılmamış, çağdaş yönetim teknikleri ve uygulamaların ışığında geleceğe bakış ile yönetime katkıda bulunan yazılara yer verilmiştir.
   
ç) Web Sayfası
  Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından içerik ve dizaynı, Bilgi İşlem Dairesi tarafından yazılımı yapılan Türk İdare Dergisi web sayfası http://www.tid.gov.tr 13 Temmuz 2004 tarihinden itibaren okuyucuya hizmet vermektedir. 
Dergiye ilişkin ayrıntılı bilgiler ise şu yayınlardan sağlanabilir.

CANPOLAT, Hasan. Türk Kamu Yönetimi Tarihinin Tanığı; 1928’den 2009’a Türk İdare Dergisi, Türk İdare Dergisi, Yıl 81, Sayı 463-464, Haziran-Eylül 2009, s.1-14.
ERKUL, Mualla. Türk İdare Dergisine İlişkin Bilgi Anket Formları, Türk İdare Dergisi, Yıl 58, Sayı 372, Eylül 1986, s.99-126
.…………………..İçişleri Bakanlığı Yayın Hizmetleri ve Telif Ücretlerine İlişkin Genel Esaslar, Türk İdare Dergisi, Yıl 59, Sayı 374, Mart 1987, s.171-183. 
…………………..İçişleri Bakanlığında Yayın Hizmetlerinin Altmış Yıllık Gelişimi, Türk İdare Dergisi 60 ıncı Yıl Özel Sayısı, Sayı 378, Mart, s. 25-40.………………….
Türk İdare Dergisi 75 Yaşında, Türk İdare Dergisi, Yıl 75, Sayı 438, Mart 2003, s.1-15.
İçişleri Bakanlığı, Türk İdare Dergisi 75 Yaşında, Türk İdare Dergisi 1987-2002-Yayımının 75. Yılına Armağan, İçişleri Bakanlığı Yayın no. 567, APK Yayın no. 44, Öztürkler Matbaası, Ankara 2003, s. 1-15. 
ÖZŞEN, Tayfur. Türk İdare Dergisi 1928-1988, İçişleri Bakanlığı Yayın no. 429, APK Yayın no. 24, Sevinç Matbaası, Ankara 1988. 
..............................., 60 ıncı Yayın Yılında Türk İdare Dergisi, Türk İdare Dergisi 60 ıncı Yıl Özel Sayısı, Sayı 378, Mart 1988, s.9-23.

ABONELİK KOŞULLARI
*Türkiye için bir sayının fiyatı 20 TL.
*D
ış ülkeler için bir sayının fiyatı
 30 TL. 

Abone bedeli bulunulan yerin Maliye veznesine yatırılarak makbuzu, aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

İletişim Adresi/Communication Address
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ar-Ge ve Yayın Dairesi Başkanlığı 
Meşrutiyet Caddesi Karanfil 2 Sok. No:67 Bakanlıklar / ANKARA